Opvoedingsproject

Welke plaats neemt onze school in in het leven van jongeren?

Onze school vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. Wij begeleiden jongeren in het nemen van verschillende opeenvolgende stappen in het leven. Als buitengewone beroepsschool stellen wij ons op vanuit een onderwijzende, observerende en begeleidende rol bij de overgang naar de arbeidsmarkt en het leven in de maatschappij.

Als een jongere start in onze school maakt hij/zij een belangrijke overstap: de leerling heeft reeds een traject gelopen in de basisschool of in een andere secundaire school. Elke jongere heeft zijn eigen afkomst, zijn eigen context. De thuissituatie en de brede omgeving van de jongere spelen een wezenlijke rol in het nemen van transities of overgangen. Onze school wenst de omgeving zo veel mogelijk te betrekken bij deze overgangen met een goede studieloopbaanbegeleiding.

Onze school start haar onderwijsaanbod met een observatiejaar waar jongeren kennismaken met de verschillende beroepen die zij bij de volgende stap kunnen kiezen. Tijdens de opleidingsfase leren de leerlingen allerlei beroepseigen kennis, vaardigheden en attitudes. In de kwalificatiefase wordt een eerste transitie naar de arbeidsmarkt gemaakt onder de vorm van praktijk en stage binnen bedrijven en instellingen. Deze fase wordt afgesloten met kwalificatieproeven. Het einddoel is het behalen van een getuigschrift beroepsonderwijs.

In de (facultatieve) integratiefase (Alternerende BeroepsOpleiding) doen de cursisten gedurende een gans jaar 3 dagen stage op de werkvloer en volgen 2 dagen les in de school. De finale stap is deze naar de werkvloer of naar een vervolgopleiding.

Onze school realiseert op deze wijze enkele cruciale overgangen binnen de schoolse loopbaan van onze leerlingen naar het ‘volwassen’ leven.

Wat leren jongeren bij ons?

Onze school biedt een samenhangend en inhoudelijk sterk onderwijsaanbod.

Onze school tracht aan jongeren een maximum aan kansen te bieden om hun mogelijkheden te ontplooien. In de eerste plaats willen wij er naar streven om vakbekwame jongeren op te leiden voor de gewone arbeidsmarkt (Normaal Economisch Circuit). Hierbij vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren erin slagen een getuigschrift te behalen. Aan de hand van cyclische handelingsplanning (Groepswerkplan en Individueel Handelingsplan) trachten wij dit waar te maken.

Daarnaast staat de persoonlijke ontwikkeling van de jongere centraal.

Thema’s als attitudevorming, zelfredzaamheid, vrijetijdsbesteding, culturele ontwikkeling en sport spelen hierop in vanuit een brede onderwijsvisie. 

Het uiteindelijke opzet is dat onze leerlingen als ‘goedfunctionerende’ volwassenen het verdere leven in kunnen gaan.

Op welke begeleiding en ondersteuning kunnen onze jongeren rekenen?

Onze school werkt vanuit een brede visie op zorg en onderwijsbehoeften aan een stimulerend onderwijs- en opvoedingsklimaat. Diversiteit in aanpak en interdisciplinair werken zijn een opdracht voor het buitengewoon onderwijs. 

Wij geloven dat een warm, maar duidelijk klimaat de beste resultaten boekt bij onze leerlingen. Zo proberen wij via diverse benaderingen op verschillende vlakken  aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen te voldoen. Wij trachten een antwoord te bieden op de didactische en sociaal-emotionele noden van onze leerlingen. Leerlingen met een specifieke zorgvraag of met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen extra begeleiding krijgen. Op deze manier bieden we onderwijs “op maat” aan. Jongeren krijgen op het juiste moment de ondersteuning die ze nodig hebben.

Dit is de verantwoordelijkheid voor elk van ons. Wij verwachten hierbij evenwel de nodige samenwerking van de ouders.

Wij ijveren voor duidelijke en consequente regels en afspraken binnen de school.

Ouders hebben het recht op begrijpbare informatie en mogelijke begeleiding, eventueel in samenwerking met het CLB.