CLB

CLB: Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen.

Deze dienst begeleidt de leerlingen op verschillende vlakken : het leren en studeren (aanpak taken en lessen, leerproblemen,...), de schoolloopbaan (welke richting je kan volgen, de preventieve gezondheidszorg (goed horen en zien, gewicht, inentingen,...), de sociaal-emotionele ontwikkeling (faalangst, schoolmoeheid,  problemen, ...). De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen om hulp vragen, gratis en discreet.

Onze school wordt begeleid door CLB ‘Het Kompas’

Vijfhoek 1, 2800 Mechelen, tel. 015/41.89.11 ; 

E-mail : mechelen@clbkompas.be.

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het leerlingendossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB ‘Het Kompas’. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.

Bij inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na1 september overgedragen. Indien je dit niet wenst, kan je binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.

Als je het adres van dit CLB niet kent, kan je dat in je vorige school of bij CLB ‘Het Kompas’ bekomen.

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de leerling  vanaf 12 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen.

Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:

  • de begeleiding van leerlingen die spijbelen;

  • collectieve medische onderzoeken en/of preventievegezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten

Het weigeren om mee te werken aan gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten en luizen kan leiden tot preventieve verwijdering van de leerling.

Ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de  directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht  consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig  dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, door een arts van een ander  CLB of door een arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs.

In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders.