Onze school

Leerlingenvervoer

Busvervoer voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar

De leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar die binnen de regio wonen, kunnen genieten van gemeenschappelijk leerlingenvervoer gedurende het ganse schooljaar. De vervoerskosten vallen ten laste van het departement onderwijs. Hierbij is steeds begeleiding voorzien. De leerlingen zijn dus verzekerd van zodra ze opstappen. Bij het terugkeren naar huis valt de verantwoordelijkheid terug bij de ouders vanaf het afstappen. Duidelijke afspraken tussen de school en de ouders zijn van groot belang voor de veiligheid van de leerlingen. Hiervoor heeft de school een duidelijk uitgewerkt “schoolbusreglement” opgesteld (zie onderaan pagina). Bij het begin van het schooljaar wordt dit reglement aan de ouders voorgelegd die ter kennisname handtekenen.

 Vervoer voor de leerlingen van het vierde en vijfde jaar

De leerlingen van het vierde en vijfde jaar moeten in principe zelfstandig (met het openbaar vervoer of op eigen kracht) naar school komen (beslissing van de Departement van Onderwijs juni ‘87). Wanneer zij het openbaar vervoer gebruiken kunnen zij via de school een gratis abonnement aanvragen (enkel wanneer zij binnen de regio van de school wonen).

Wie vroegtijdig onze school definitief verlaat, moet zijn/haar gratis abonnement afgeven op het secretariaat  bij vertrek.

 

 Schoolbusreglement

01. Uurregeling

Verwacht wordt dat elke leerling tijdig klaar staat op de afgesproken plaats, liefst 5 minuten voor het afgesproken uur, zodat het vervoer vlot kan verlopen.

In ieder geval zal de bus wachten tot het afgesproken uur als ze iets vroeger is. Bij vertraging zal de bus steeds langskomen, dus is het aangewezen toch te wachten (maximum 1 uur). In dit laatste geval gaat het uiteraard om extreme omstandigheden (ijzel, motorpech, ongeval,...). De ouders telefoneren zelf naar de busbegeleiding of de school om te weten of de bus nog komt, want het is niet de bedoeling dat uw kind een uur buiten staat...

02. Zitplaatsen

De leerlingen blijven tijdens de ganse rit op de plaats zitten die hen door de begeleider aangeduid werd. Normaal is dit een vaste zitplaats, maar soms kan hiervan afgeweken worden. Dit kan echter alleen als de begeleider het toestaat. In ieder geval zitten de leerlingen op de zetels in een normale houding en houden de veiligheidsgordels aan. De middengang blijft volledig vrij, de boekentassen staan tussen de zetels op de vloer of in het bagagerek.

Leerlingen die toch hun plaats verlaten zonder reden en zonder toestemming van de begeleider kunnen hiervoor bestraft worden.

03. Verbodsregels

Er mag door de leerlingen, de chauffeur of de begeleider  niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt worden in de bus. Evenzo is het niet toegestaan snoepgoed, eetwaren of scherpe voorwerpen uit de boekentas te halen. Bij uitzonderlijk warm weer kan de begeleider een uitzondering toestaan en de leerlingen die lang op de bus moeten zitten toch iets laten drinken.

04. Uitrusting van de bus

De leerlingen mogen geen deuren of ramen bedienen. Zij blijven van alle uitrusting af : asbakken, verluchting, belletjes, hoofdsteunhoezen, enz. Het is duidelijk dat eventueel aangebrachte schade dient vergoed te worden.

05. Muziek

Het gebruik van de radio, cd-speler of videospeler van de autobus wordt bepaald door de begeleider en de chauffeur.

06. Activiteiten

De leerlingen kunnen op de bus een boek inkijken of hun les nog even overzien. Schrijf- of huiswerk is verboden. Het gebruik van de GSM door leerlingen is niet toegelaten.  MP3-speler, elektronische spelletjes zijn toegelaten op voorwaarde dat anderen het niet kunnen horen (gebruik van oortjes).

07. Halte

Het is de leerlingen verboden de bus te verlaten op een niet-voorziene halte. Indien een leerling uitzonderlijk op een andere plaats moet afstappen, is het absoluut noodzakelijk dat de ouders minstens 2 dagen vooraf een briefje meegeven om de toestemming daartoe te vragen. Met een andere schoolbus meerijden kan uitzonderlijk toegestaan worden door de directie indien er voldoende plaats op de bus is en indien minstens 2 dagen vooraf een briefje wordt meegegeven om de toestemming daartoe te vragen.

Bij een toegestane definitieve wijziging van de afstapplaats dienen de ouders een schriftelijke verklaring te bezorgen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op het secretariaat.

Het bepalen van stopplaatsen gebeurt door de directie. Ook wijzigingen in de opstap- en afstapplaatsen tijdens het schooljaar kunnen enkel na goedkeuring door de directie.

08. Voor het opstappen en na het afstappen

Tot op het moment dat de leerling veilig in de bus is opgestapt dragen de ouders (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de volle verantwoordelijkheid. Tevens begeleiden de ouders (of vertegenwoordiger) hun kind bij het veilig afstappen van de bus.

Wij vragen dan ook dat de ouders (of vertegenwoordiger) op het afgesproken tijdstip van ophalen en thuiskomst klaar staan langs de zijde van de weg waar de bus stopt om hun kind op de bus te zetten en op te vangen bij het afstappen. Als de ouders (of vertegenwoordiger) niet op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn, wordt de leerling niet afgezet*. De begeleider zal het kind afzetten op de Buitenschoolse Kinderopvang De Sloeber (JOC Wijland), Fortbaan 9 te 2870 Puurs (tel. 03/890.76.01). Deze dienst werkt voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Deze dienst is niet gratis en er dient 0,95 euro betaald te worden per begonnen half uur. Deze betaling gebeurt rechtstreeks ter plaatse aan de Buitenschoolse Opvang. De ouders moeten daar hun kind afhalen voor 18.30u!

*Het afzetten van de leerling op de Buitenschoolse Kinderopvang is niet van toepassing voor leerlingen wiens ouder(s) schriftelijke toestemming hebben gegeven dat de leerling zelfstandig naar huis gaat na het afstappen van de bus.

De ouders melden, op schriftelijke wijze, minstens 2 dagen vooraf aan de directie van de school welke persoon hen zal vertegenwoordigen bij het opstappen of afstappen van hun kind.

09. Afwezigheid

Indien een leerling ziek of afwezig is, wordt aan de ouders gevraagd de busbegeleider daarvan te verwittigen zodat de bus niet nodeloos langskomt. Ook is het goed dat de ouders melden hoe lang de afwezigheid zal duren. Indien een leerling meestal met de fiets naar school komt, dienen de ouders vooraf te verwittigen als de bus hun kind toch eens moet ophalen.

10. Gedrag

Wij verwachten dat iedereen zich beleefd gedraagt en gehoorzaamt aan de busbegeleider. Roepen, verwijten, schuine taal of onbeleefde uitspraken worden zeker niet toegestaan. Als de begeleider het nodig vindt, kan het gebeuren dat een leerling een straf krijgt voor ongepast gedrag. Deze straf wordt door de begeleider bepaald en is afhankelijk van het gestelde gedrag.

Indien er echt een ernstige inbreuk gebeurt, kan het dat de leerling bij de directie moet komen. Eventueel worden de ouders ingelicht.

Bij herhaalde inbreuken is het zelfs mogelijk dat de directie een leerling het gebruik van de schoolbus tijdelijk of definitief ontzegt. Deze ernstige sanctie kan enkel door de directie getroffen worden en is een uitzonderlijke maatregel. 

11. Uurschema

Soms kan het echt zinvol zijn dat ouders even kunnen overleggen met de school over het vervoer. Praktische verkeerssituaties, een voorval onderweg of misschien ook het gedrag van een leerling: een goed contact tussen ouders en begeleiders is van groot belang voor een stipt en veilig leerlingenvervoer.

Daarbij willen wij er echter op aandringen dat dit overleg met de begeleider aan de bus tot een absoluut minimum beperkt blijft. Het uurschema laat oponthoud niet toe en bovendien hebben alle ouders  graag dat hun kind tijdig thuiskomt. Voor overleg of bemerkingen in verband met het leerlingenvervoer kunnen de ouders best telefonisch contact opnemen met de school tijdens de schooluren. Verantwoordelijke voor de route-organisatie is mevrouw Agnes (directeur BuBaO).

12. Ouders

Ouders worden geacht de bus niet te betreden, tenzij de begeleider hierom vraagt of uitdrukkelijk de toelating geeft.

Het is niet goed dat ouders rechtstreekse opmerkingen maken tegen andere kinderen. Bij eventuele klachten kunnen de ouders zich tot de busbegeleider richten.

Ouders zullen echter begrijpen dat er aan de bus tijdens het verloop van de rit geen belangrijke discussies kunnen gevoerd worden. Ouders kunnen zich altijd tot de school richten bij eventuele moeilijkheden.

13. Aanvaarding van deze afspraken

Deze afspraken werden opgesteld voor alle leerlingen van de BuBaO-school en de BuSO-school. Ieder jaar worden deze afspraken aan alle ouders voorgelegd. De ouders handtekenen  bijlage 4.6 : bewijs van kennisname en aanvaarding busreglement .

Aangezien wij de veiligheid van al onze kinderen op de eerste plaats willen stellen, verzoeken wij alle ouders contact op te nemen met de school indien er met het leerlingenvervoer iets fout zou lopen. Overleg is een eerste stap naar een oplossing. Het komt allemaal de veiligheid van uw zoon/dochter ten goede!

14. Crisis van een leerling vóór het opstappen

“Indien een leerling bij het verlaten van de school gedragsmatig problemen stelt, trachten wij in te schatten in welke mate hij een gevaar zou kunnen betekenen voor zichzelf en/of de andere leerlingen. Om een veilige busrit te garanderen kunnen wij een leerling op school houden. In dit geval leggen wij telefonisch contact met de ouders met de vraag hun zoon/dochter zelf te komen halen.”